Laurinkostersällskapet

Stadgar för Laurinkostersällskapet


Upprättade i december 1994. Antagna vid L28 Sällskapets årsmöte 1995. Ändrade med anledning av Sällskapets
utökade inriktning vid extra möte 2003.


§1 Sällskapets namn
Sällskapets namn är Laurinkostersällskapet. Namnet får inte användas i kommersiella syften utan årsmötets
godkännande.


§2 Sällskapets mål
Sällskapet skall - främja och utveckla segling med Laurinkostrar
- främja gemenskap mellan Laurinkosterägare
- sprida kunskap och kännedom om Laurinkostrar

§3 Årsmöte
Högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet gäller "en båt en röst". Årsmöte skall hållas en gång om året,
tidigast i oktober. Årsmöte skall utlysas senast 14 dagar före mötesdatum. Fråga som medlem önskar behandlad
vid årsmötet skall ha inkommit till styrelsen senast den sista augusti. Årsmötet är beslutsmässigt om de
närvarande styrelseledamöterna är i minoritet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger mötets
ordförande utslagsröst. Årsmötets dagordning skall alltid innehålla följande punkter:
- Godkännande av mötets behöriga utlysande
- Godkännande av dagordning
- Val av mötesordförande och mötessekreterare
- Redovisning av årets verksamhet
- Redovisning av Sällskapets ekonomi
- Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
- Beviljande av ansvarsfrihet
- Inval av nya medlemmar
- Fastställande av årsavgift
- Val av styrelsemedlemmar (kassör och ordf jämna år, sekr udda år)
- Det kommande årets verksamhet
- Inkomna skrivelser
- Övriga frågor


§ 4 Extra möte
Styrelsen kan vid behov utlysa extra möten. Styrelsen måste utlysa extra möten om minst en fjärdedel av
Sällskapets röstberättigade medlemmar så begär. Kallelse med dagordning för extra möten skall utsändas minst
14 dagar före mötet. Samma beslutsregler som för årsmötet gäller.


§5 Medlemmar
Ägare av Laurinkostrar, oavsett båtens byggnadsmaterial, har rätt att ansöka om medlemskap. Årsmötet beslutar
om inval. Medlem som sålt sin båt får kvarstå som passiv medlem. Person som ej äger en Laurinkoster kan av
årsmötet inväljas som passiv medlem. Passiva medlemmar äger ej rösträtt. Medlemskap gäller för alla i en
familj. Hedersmedlem kan utses av årsmötet. Samtliga medlemmar, utom hedersmedlemmar, skall erlägga
årsavgift, dock bara en per familj. Medlem som ej följer dessa stadgar eller som på annat sätt vanhedrar
Sällskapet kan uteslutas av årsmötet.


§6 Styrelse
Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljes jämna år, och sekreterare, vilken väljes udda år. Styrelsen
bestämmer själv sina arbetsformer. Sällskapets firmatecknare är ordförande och kassör var för sig. Styrelsen
skall
- leda Sällskapets verksamhet mellan årsmötena
- medverka till att information sprids till medlemmarna
- medverka till att medlemmarna kan träffas


§7 Stadgeändring eller Sällskapets upplösning
Ändring av dessa stadgar eller upplösning av Sällskapet kräver beslut vid två på varandra följande möten varav
det ena måste vara ett årsmöte. Vid upplösning av Sällskapet skall Sällskapets medel tillfalla Svenska Sällskapet
för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS).